7 Φεβρουαρίου 2021

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει ότι, προχωρεί με επιτυχία η ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα των υπηρεσιών του περιοδικού τεχνικού ελέγχου φορτηγών, λεωφορείων και άλλων βαρέων οχημάτων,

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, προχωρεί με επιτυχία η ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα των υπηρεσιών του περιοδικού τεχνικού ελέγχου φορτηγών, λεωφορείων και άλλων βαρέων οχημάτων, στη βάση καθορισμένων κριτηρίων και προδιαγραφών.

Έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί πέντε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) για τον πιο πάνω σκοπό, τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται υπό την εποπτεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Παράλληλα διαφαίνεται να υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα για περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα, σε βαθμό που αναμένεται ότι στους επόμενους μήνες θα εξουσιοδοτηθεί επαρκής αριθμός ΙΚΤΕΟ για πλήρη κάλυψη όλων των επαρχιών της Κύπρου για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Με την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, θα δοθεί η ευκαιρία στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών να διοχετεύσει πόρους και προσωπικό σε άλλες σημαντικές του δραστηριότητες, όπως την εξέταση υποψήφιων οδηγών και τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους.
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προτρέπει τους ιδιοκτήτες οχημάτων να αποτείνονται στα ΙΚΤΕΟ για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους, αφού αυτά λειτουργούν με ωράριο που εξυπηρετεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων ενώ το κόστος για τον έλεγχο είναι χαμηλότερο από το κόστος ελέγχου σε Κέντρο Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΚΕΜΟ) του Τμήματος.
Τα στοιχεία των ΙΚΤΕΟ που έχουν εξουσιοδοτηθεί στην Πάφο είναι: ANDREAS KOUPARIS LTD, Αγ. Νικοξυλίτη, Δρούσεια, Πάφος, 99624908. Όλες οι κατηγορίες λεωφορείων, φορτηγών και βαρέων.